Regulamin obiektu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Skansenu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Skansenie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Skansen Bicz Resort & SPA.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji skansenu, na stronie internetowej www.skansenbicz.pl oraz w wersji skróconej – w każdym pokoju mieszkalnym.

§2 DOBA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Skansen może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Skansen zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa na terenie Skansenu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość Skansenu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Skansenie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Skansen może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu skansenowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Skansenu lub innych osobach przebywających na terenie Skansenu.
 5. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Skansenu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Skansen nie zwraca opłaty za daną dobę.

§4 USŁUGI

 1. Skansen świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Skansen ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Skansenu,
  – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Skansen świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – zamawianie taksówki.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Skansenu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość skansenu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Skansenu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Skansen zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Skansen może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Skansenu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Skansenu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Skansenowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Skansenu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKANSENU

 1. Skansen nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Skansen odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Skansen nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym, czy poza terenem Skansenu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Skansen przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Skansenu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

 1. Na terenie skansenu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu w czasie trwania ciszy nocnej. W przypadku łamania ciszy nocnej prosimy o kontakt z ochroną.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Skansen akceptuje obecność zwierząt. Po wcześniejszym ustaleniu zwierzęta mogą przebywać na terenie Skansenu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Skansenu.
 2. Na terenie Skansenu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Niedostosowanie się do zakazu grozi karą pieniężną w wysokości 500zł.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Skansenu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Skansenu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Skansenu.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Skansen Bicz Resort & SPA Marta Mikuła z siedzibą w Bicz 9A 62-571 Stare Miasto dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa na terenie Skansenu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Skansen. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.